Q-info.com: een uniek online platform voor het mkb (2024)

4 oktober 2022

Als mkb of zzp’er alleen met je hoofdtaken bezig zijn? Niet te veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken? E-Active wil het met Q-info.com mogelijk maken. Marijn en Gerben zijn met e-Active al meer dan 20 jaar actief in het ontwikkelen van (online) software op maat. Het bedrijf is door de jaren heen flink gegroeid via mond-tot-mondreclame en heeft lange tijd gewerkt voor grote bedrijven met complexe vraagstukken. Met Q-info.com keert e-Active terug naar waar hun passie ligt: ontzorgen van zzp’ers en het mkb.

Van complexe projecten naar een branchegids in drie landen

In de eerste jaren van e-Active bouwden we vanuit een klein team websites voor het mkb. Na een jaar of vijf rolden we de wereld van uitgeverijen in. Het werk voor deze grote organisaties met veel content bracht uitgebreide en complexe projecten met zich mee. De eisen van grote bedrijven zijn hoog: alles moet tot in de kleinste details kloppen. Het werken voor deze grote bedrijven hielp ons om een flinke slag te maken op het gebied van professionalisering en kennis.

In deze tijd zijn we ook begonnen met de bouw van het platform Klik-info.nl, een online branchegids. Met deze digitale ‘gouden gids’ konden bedrijven zichzelf aan bezoekers van de website presenteren. Bijzonder is dat elke branche een eigen website binnen het platform heeft, met daarop branchegerichte informatie en de mogelijkheid voor bezoekers om vragen aan bedrijven te stellen. Inmiddels zijn er meer dan 600 websites verdeeld over Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Nu willen we onze kennis en professionaliteit terug brengen naar de doelgroep waar het allemaal mee begon: het mkb en zzp’ers. Voor ons gevoel kunnen wij hier écht het verschil maken. Met die gedachte als uitgangspunt zijn we gaan nadenken over manieren waarop we ons platform nog verder zouden kunnen ontwikkelen.

Onze missie: het ontzorgen van het mkb en zzp’ers

We merkten dat we met Klik-info.nl het mkb en zzp’ers eigenlijk nog onvoldoende konden helpen. Als uitbreiding op de bestaande mogelijkheden van het platform, bieden we sinds enkele jaren ook online marketing diensten aan. Zo kunnen we bedrijven nu onder andere ook helpen met het schrijven van websiteteksten, het geven van social media advies en algemeen online marketingadvies. Toch wilden we onze klanten nog meer taken uit handen nemen en daarvoor waren deze ontwikkelingen nog niet voldoende. De belangrijkste vraag werd daarom: “Hoe kunnen we het mkb en zzp’ers qua dienstverlening nóg verder ontzorgen?”.

Dit leidde uiteindelijk tot een compleet nieuwe missie, waarin ons platform stap voor stap uitgebreid zal worden. Zo kan een bedrijf hierop uiteindelijk zijn aanbod presenteren, zijn klant van advies voorzien, zijn producten verkopen en feedback ontvangen via reviews.Allemaal geïntegreerd in één overkoepelend platform: Q-info.com. Door de jarenlange ervaring met grote uitgeverijen hebben we veel geleerd over kwaliteitswaarborging. Dat komt bij de ontwikkeling van dit platform goed van pas. We werken dan ook samen met een aantal proefklanten. Zo kunnen we nieuwe functionaliteiten eerst uitvoerig testen voordat deze voor iedereen te gebruiken zijn.

Bij Q-info.com staat de ondernemer centraal

We vinden het belangrijk om het mkb-bedrijf en de zzp’er echt centraal te stellen. Alle diensten die een ondernemer bij Q-info.com afneemt, worden in de huisstijl van de mkb’er gezet. Hierdoor ontvangen de klanten van de ondernemer bijvoorbeeld een factuur met daarop de juiste (bekende) kleur en het bekende logo van de ondernemer. Daarnaast kunnen we het mkb bijvoorbeeld ontzorgen op administratief gebied. Eén van de eerste functionaliteiten die inmiddels in gebruik is genomen heeft betrekking op de administratie. Q-info.com kan controleren of facturen betaald zijn en daarnaast verstuurt ons systeem eventuele betalingsherinneringen ook volledig automatisch. Het enige dat de ondernemer hoeft te doen is de factuur via Q-info.com aanmaken, de rest wordt volledig door ons geregeld. Dit noemen wij dus ontzorging.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruikersgemak staan bij ons hoog in het vaandel. Zo controleren we bij binnengekomen reviews altijd of de indiener wel daadwerkelijk een aankoop heeft gedaan of een dienst heeft afgenomen. Bovendien worden klanten van de ondernemer niet lastig gevallen met eindeloze verzoeken tot het achterlaten van een review. Na betaling van de factuur krijgt de klant direct én eenmalig de mogelijkheid om zijn mening te geven.

Ook helpen we je graag als de oplossing voor jouw bedrijf nog niet beschikbaar is binnen ons platform. Zo hebben we voor Espressobar Maling in Zwolle de app ‘Maling Koffie’ ontwikkeld. Met deze app kunnen klanten van Maling vooraf een tegoed in de app van hun smartphone zetten. Bij het bestellen van koffie laat de klant een QR-code scannen en wordt het aankoopbedrag van het tegoed afgeschreven. Dit is met name handig voor bedrijven die hun werknemers goede koffie willen bieden, maar niet continu gedoe met declaraties of een Tikkie willen.

De weg van idee naar realisatie

Nu we een nieuwe weg zijn ingeslagen met het Q-info.com, verschillen de activiteiten steeds meer met het dagelijkse werk dat binnen e-Active wordt gedaan. Om deze reden is Q-info.com B.V. opgericht. Alfa Accountants en Adviseurs helpt ons hierbij met complexe financiële vraagstukken die bij de ontwikkeling van een dergelijk complex platform komen kijken. Zo kunnen wij de kwaliteit en professionaliteit die je van ons gewend bent blijven waarborgen en verder ontwikkelen.

Er wordt hard gewerkt om het platform volgens een stappenplan uit te breiden. Naast de eerder genoemde functionaliteiten die reeds in gebruik zijn genomen, staat er nog veel meer op de planning. We breiden onze groep proefklanten dus ook nog steeds uit. Wil jij hier ook aan deelnemen en ons helpen bij de ontwikkeling van Q-info.com? Via q-info.com/mkb lees je hier meer over en kun je je direct aanmelden.

Q-info.com: een uniek online platform voor het mkb (1)

Q-info.com: een uniek online platform voor het mkb (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5435

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.